فرم استخدام

فرم استخدام تهران اینترنت

مشخصات فردی پرسنل

مشخصات پدر، مادر، همسر و فرزندان

نسبت نام و نام خانوادگی سن میزان تحصیلات شغل عملیات

سوابق تحصیلی

درجه گرایش محل تحصیل شهر محل تحصیل سال فراغت از تحصیل معدل عملیات

سوابق شغلی

شرکت/موسسه از سال لغایت سال مدت آخرین سمت آخرین حقوق علت ترک کار عملیات

دوره های آموزشی

نام دوره موسسه مدت دوره سال اخذ مدرک وضعیت گواهینامه عملیات

آشنایی با زبان های خارجی

زبان خواندن نوشتن مکالمه توضیحات عملیات

مهارت ها

نوع میزان تسلط توضیحات عملیات

مشخصات کامل دو نفر به عنوان معرف (از بستگان درجه یک نباشند)

سایر اطلاعات

021-6424 | 021-66933636

021-64004

021-66949101-2